Ogólne zasady płacenia podatku od osób prawnych

Podatek od osób prawnych, tzw. CIT,należy opłacić do 20 dnia każdego miesiąca w sposób zaliczkowy. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania comiesięcznych deklaracji podatkowych, a rozliczeniu podlega cały rok podatkowy, rozliczany do końca marca kolejnego roku.

Osoby prawne, będące podatnikiem CIT to między innymi:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie.

podatki

Stawka podatku na zasadach ogólnych i dochody.

Stawka podatku CIT na zasadach ogólnych, wynosi 19%. Płaci się ją od dochodu, czyli różnicy pomiędzy sumą przychodów i kosztów uzyskania przychodu. Zdarzają się przypadki, takie jak usługi doradcze, księgowe, prawne czy reklamowe, dla których stosuje się 20% stawkę podatku CIT.

Niektóre dochody są zwolnione od podatku, np. gdy fundacje lub stowarzyszenia, realizują społecznie użyteczne cele, które pokrywają się z ich statutami.

Przychody i koszty uzyskania przychodów.

Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, różnice kursowe, czy otrzymane rzeczy i świadczenia. Przychodem nazywamy także należności, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Dniem powstania przychodu jest dzień dokonania sprzedaży, wysyłki lub usługi, a nie dzień, w którym otrzymano za nie płatność.

Wśród kosztów, można wymienić koszty związane z zakupem towaru, ale także poniesione na jego dostawę czy ubezpieczenie. Kosztami są wszystkie poniesione wydatki, których głównym celem jest osiągnięcie przychodu, jego zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Rozliczamy je najczęściej w tym samym roku w którym osiągamy z nich zyski. Dniem poniesienia kosztów, jest dzień ich zapisania w księgach rachunkowych.

Ogólne cechy wydatków zaliczanych do kosztów:

 • jest ponoszony przez podatnika,
 • celem poniesienia kosztu, było osiągnięcie przychodów, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • nie jest kosztem, wymienionym w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Co między innymi, jest także zaliczane do kosztów:

 • amortyzacja,

Co można odliczyć od dochodu:

 • niektóre darowizny na stowarzyszenia, fundacje itp.,
 • darowizny na określone cele na rzecz Kościoła,
 • umorzone w związku z restrukturyzacją kredyty w bankach do wartości 20% kredytów,
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • stratę dla niektórych firm rozpoczynających działalność.

Poniesione straty w jednym roku prowadzenia działalności, można odliczyć od dochodu w terminie aż do 5 kolejnych lat.

Uproszczona forma zaliczki na CIT, płatności kwartalne i rozliczenie roczne.

Uproszczonej płatności w miesięcznej wysokości 1/12 należnego podatku na CIT, mogą dokonywać podatnicy, którzy w ciągu ostatniego roku lub dwa lata wcześniej, wykazali podatek należny CIT. W takim przypadku, miesięczną stawkę podatku liczy się od wykazanego przed rokiem lub dwoma laty podatku należnego. Płatność miesięczna jest równowartością jego dwunastej części.

Na podatnikach, opłacających zaliczki na CIT w sposób uproszczony, nakłada się następujące obowiązki:

 • muszą zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, do dnia wpłaty pierwszej zaliczki w danym roku podatkowym,
 • płacić podatki w uproszczonej formie przez cały rok podatkowy,
 • wpłacać zaliczki w każdym miesiącu,
 • rozliczyć się z podatku za rok podatkowy.

Zaliczki kwartalne mogą płacić podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli działalność. Opłata kwartalna dotyczy pierwszego roku podatkowego.

Do rozliczenia rocznego, potrzebny jest formularz CIT-8 na którym składane jest sprawozdanie z rocznego podatku należnego CIT. Płatności rocznej należy dokonać do ostatniego dnia marca kolejnego roku, po danym roku rozliczeniowym. Rozliczenia dokonuje się opłacając podatek należny CIT lub wyrównanie do wcześniej opłacanego podatku.

Opłacając podatek dochodowy od osób prawnych, należy pamiętać zarówno o swoich przywilejach, jak i obowiązkach. Wcale nie tak dawno temu, polski rząd wprowadził szereg udogodnień, związanych z podatkiem CIT, np. obniżając jego stawkę dla małych firm. Ponadto, stawiając na rozwój, inwestycje i innowacyjność, można odliczyć sobie wiele kwalifikowanych kosztów od dochodu, dzięki czemu, stawka podatku powinna ulec zdecydowanemu zmniejszeniu.

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]