Dla kogo:

Wspólnicy spółek osobowych, podmioty dokonujące transakcji z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w tzw. raju podatkowym, podmioty dokonujące transakcji, lub wykonującymi umowy wspólnego przedsięwzięcia z podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie.

Zagrożenia:

Zagrożenia:
– opodatkowanie 50 % stawką podatkową różnicy pomiędzy dochodem ustalonym w trakcie kontroli podatkowej, a zadeklarowanym przez podatnika,
– kara pieniężna w wysokości od 1 do 8 % przychodu,
– dotkliwe grzywny za nieprzedłożenie dokumentacji podatkowej na żądanie organu, za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej lub za nierzetelne przygotowanie dokumentacji podatkowej,
– kara pozbawienia wolności,
– utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa lub jego upadłość.

Korzyści:

– pełne przygotowanie w zakresie cen transferowych na wypadek kontroli podatkowej
– uniknięcie sankcji karnych lub karno- skarbowych,
– zmniejszenie ryzyka nagłej utraty płynności przedsiębiorstwa lub jego upadku.

Opis:

Obszarem szczególnie wysokiego ryzyka podatkowego, zagrożonym dotkliwymi sankcjami są transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje te muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane, a brak takiej dokumentacji grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej, karno- skarbowej, a także dotkliwymi sankcjami podatkowymi, które w praktyce są w stanie doprowadzić przedsiębiorstwo do upadku. Aby ustrzec się przed powyższymi zagrożeniami, należy przygotować na wypadek kontroli skarbowej- dokumentacje cen transferowych.
Co istotne, od 1 stycznia 2015 roku obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych objęte zostały również umowy spółek osobowych, których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50.000 euro.

Co oferujemy:

– przygotowanie dokumentacji cen transferowych odpowiadającą obowiązującym wymogom
– ustalenie polityki cen transferowych, w tym także utworzenie ramowych umów wyznaczających generalne zasady współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe.