Nawiązując do naszych poprzednich artykułów na temat przepisów regulujących wydawanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (o których przeczytasz TUTAJ) nie sposób pominąć najświeższej regulacji. 1 czerwca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie procedury zaskarżania interpretacji indywidualnych. Znowelizowane przepisy zlikwidowały m.in. obowiązek wezwania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

             Normą jest, że w sytuacji, w której podmiot ubiegający się o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego nie zgadza się ze stanowiskiem w niej zawartym, może zaskarżyć takie rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

1. Przepisy obowiązujące do 31 maja br.

Warunkiem wniesienia skargi do WSA było dotąd wcześniejsze wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosiło się za pośrednictwem organu, który wydał skarżoną interpretację w terminie:

  • 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

Na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mógł zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną.

2. Aktualne regulacje

             W wyniku zmian skarżenie interpretacji indywidualnych w zasadzie zrównało się w trybie ze skarżeniem decyzji podatkowych organu drugiej instancji. Od początku czerwca strona nie ma obowiązku wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa, lecz dysponuje możliwością wniesienia skargi bezpośrednio do WSA w ciągu 30 dni od otrzymania interpretacji indywidualnej. Skargę w wyżej wskazanym terminie do sądu administracyjnego nadal wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację indywidualną czyli za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W sytuacji, w której organ uzna skargę w całości za zasadną jest on uprawniony do zmiany interpretacji z urzędu w formie uwzględnienia skargi w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jeśli jednak podtrzyma swoje stanowisko, przekaże skargę pod rozwagę sądu.

Powyższe zmiany należy odbierać pozytywnie. Instytucja wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa nie działała w prawidłowy sposób. Zmiana interpretacji przez organ w wyniku wezwania, była rzadkością. W praktyce wymóg uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa niepotrzebnie wydłużał proces skarżenia niekorzystnych interpretacji.

Warto dodać, iż w przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które zostały wszczęte i niezakończone przed 1 czerwca 2017 r., zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r.

Nowe rozwiązania dotyczące zasad wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r.

md-bwp


Maciej Dudziński,
prawnik Kancelarii Pałucki Trusiński

logo