W poprzednim tekście przybliżyliśmy czytelnikom pierwszą część zmian przepisów dotyczących interpretacji indywidualnych wprowadzonych w 2017 roku. Tym razem przedstawiamy Państwu nowe instytucje związane z interpretacjami podatkowymi.

1. Utrwalona praktyka interpretacyjna

Utrwalona praktyka interpretacyjna stanowi nową instytucję, wprowadzoną w przepisach Ordynacji Podatkowej i przepisach wprowadzających Krajową Administrację Skarbową. Podstawowym celem utrwalonej praktyki interpretacyjnej jest, aby zrekonstruować spójną linię interpretacyjną, co zwiększy pewność prawa. W związku z tym, przy jej ustalaniu będą brane pod uwagę interpretacje wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od 1 marca 2017 roku oraz te wydane przez Ministra Finansów do dnia 28 lutego 2017 roku.

Utrwalona praktyka interpretacyjna stanowi dla podatnika wzorzec postępowania w stanach faktycznych i prawnych zbieżnych z dotychczas wyjaśnionymi w interpretacjach indywidualnych.

Ustalając jej treść, organ bierze pod uwagę rozstrzygnięcia wydane w takich samych stanach faktycznych, bądź przy takich samych zdarzeniach przyszłych przy zachowaniu identycznego stanu prawnego. Brane pod uwagę są interpretacje wydane w danym okresie rozliczeniowym oraz w trakcie 12 miesięcy poprzedzających dany okres rozliczeniowy.

2. Ochrona podatnika przez utrwaloną praktykę interpretacyjną

W obecnej regulacji ustawodawca zrównał ochronę podatnika wynikającą z interpretacji indywidualnej z ochroną działania zgodnego z utrwaloną praktyką interpretacyjną. Oznacza to, że jeśli podatnik zastosuje się do przeważającej w danym okresie linii interpretacyjnej, to takie działanie nie może przynieść mu szkody. Zastosowanie się do utrwalonej praktyki powoduje także zwolnienie z obowiązku podatkowego w przypadku nieprawidłowego wykonania zobowiązania w związku z treścią utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Co istotne, podatnik bada we własnym zakresie, jaka jest utrwalona praktyka interpretacyjna i to na nim ciąży obowiązek kompleksowego zbadania wydanych w identycznym stanie faktycznym i prawnym interpretacji indywidualnych.

 3. Zmiana utrwalonej praktyki interpretacyjnej

Obowiązywanie utrwalonej praktyki interpretacyjnej może zostać uchylone jedynie przez Ministra właściwego do spraw finansów za pomocą interpretacji ogólnej bądź opublikowania objaśnień podatkowych.

Objaśnienia stanowią nową instytucję, wprowadzoną do Ordynacji Podatkowej z dniem 1 stycznia 2017 roku. Ich treścią jest oficjalne objaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów podatkowych i ich zmian. Objaśnienia publikowane będą na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Podatnikowi, który postępuje zgodnie z wytycznymi z objaśnień, przysługuje taka sama ochrona jak wynikająca z interpretacji indywidualnej.

Od dnia publikacji interpretacji ogólnej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów lub objaśnienia podatkowego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotychczasowa utrwalona praktyka interpretacyjna ulega zmianie. Od tego momentu treść utrwalonej praktyki ustala się na podstawie obowiązującej interpretacji ogólnej bądź objaśnienia. Stosowanie się do wcześniej obowiązującej, a następnie uchylonej, utrwalonej praktyki interpretacyjnej nie zapewnia podatnikowi ochrony przed negatywnymi skutkami podatkowymi.

 

jacek-trusinski
radca prawny Jacek Trusiński,
wspólnik zarządzający Kancelarii Pałucki Trusiński

mikolal-bwp

 

 


Mikołaj Mroziński,
asystent Kancelarii Pałucki Trusiński
logo