Maj to pierwsza okazja do złożenia korekty zeznania rocznego PIT. W razie pominięcia uzyskanych dochodów, nieskorzystania z przysługujących ulg lub chęci przekazania podatku należnego organizacjom pożytku publicznego podatnik może korzystając z instytucji korekty wprowadzić żądane zmiany a także powrócić do stanu zgodnego z prawem. W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu kilka praktycznych informacji ułatwiających skorygowanie błędów w złożonych deklaracjach oraz wskazujących konsekwencje wynikające z zaniechania tej procedury.1. Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika.

Podstawową motywacją złożenia korekty zeznania jest zagrożenie odpowiedzialnością karno-skarbową podatnika. Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu karno-skarbowego (kks) podatnik, który składając organowi podatkowemu, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W oparciu o przyjęte ustawowo zasady stawka dzienna określana jest według minimalnego wynagrodzenia za pacę, (w 2017 r. jest to 2000 zł) a ilość stawek zależy od wysokości niezapłaconego podatku należnego. W 2017 roku kara grzywny wynosi od 666,70 zł do nawet 19.199.995,20 zł .

Tak określoną surową odpowiedzialność można wyłączyć poprzez złożenie korekty o czym mówi art. 16a kks. Zgodnie z tym przepisem, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

2. Czasowa i przedmiotowa granica złożenia korekty.

Korektę zeznania rocznego można złożyć w trakcie całego okresu, w którym urząd skarbowy ma prawo dochodzić podatku należnego. Oznacza to, że nie ma przeszkód by podatnik złożył korektę poszczególnych deklaracji rocznych nawet do 5 lat wstecz. Należy podkreślić, że składanie korekty deklaracji za okres wcześniejszy jest działaniem bezcelowym, ponieważ z racji przedawnienia, należny a niezadeklarowany podatek i tak nie może zostać wyegzekwowany przez urząd skarbowy. W odniesieniu do granic przedmiotowych, na mocy art.81 b Ordynacji podatkowej z korekty wyłączone są zobowiązania wobec których toczą się postępowania podatkowe, lub postępowania kontrolne na czas tych postępowań. Nie ma przeciwskazań natomiast by taką korektę złożyć po zakończeniu poszczególnych postępowań w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Co istotne od 1 stycznia 2016 roku złożenie korekty nie wymaga uzasadnienia.

3. Sposób i forma złożenia korekty.

Na mocy art. 81 par 1 ordynacji podatkowej, złożenie deklaracji polega na złożeniu nowego zeznania z zaznaczeniem charakteru korekty. Powyższe oznacza, że korektę składa się na analogicznym formularzu składanego błędnie zeznania. W ten sposób przykładowo, w stosunku do:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczających się według zasad Sali podatkowej będzie to formularz PIT-37;
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według zasad skali podatkowej będzie to PIT-36;
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według zasad podatku liniowego będzie to PIT-36L;
  • osób fizycznych uzyskujących przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych będzie to formularz PIT 28;

Ponadto, w odniesieniu do formy, złożenie korekty jest możliwe zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej – papierowej. Korekta papierowa może zostać złożona osobiście przez podatnika w urzędzie skarbowym bądź nadana pocztą, listem poleconym. Korekta dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej, jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

4. Złożenie korekty a odsetki za zwłokę.

Mimo, że złożenie korekty zwolni podatnika od odpowiedzialności karno-skarbowej, nie będzie miało takiego skutku wobec odsetek za zwłokę. Od momentu wyliczenia w korekcie wyższego podatku należnego oprócz tej kwoty podatnik będzie zobligowany uregulować odsetki za zwłokę, w pełnej lub obniżonej wysokości. Obecnie podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 8% w skali roku, a warunkami jej obniżenia do kwoty 4 % jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

b) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Ponadto, obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji „wymuszonej” na podatniku, czyli:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W tych dwóch przypadkach, korekta nawet w okresie 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji, nie pozwala na stosowanie stawki obniżonej. Zastosować trzeba stawkę podstawową odsetek za zwłokę.

5. Korekta a przekazanie podatku należnego na organizacje.

Złożenie korekty umożliwia przekazanie na organizacje pożytku publicznego 1 % podatku należnego w przypadku gdy taki wybór nie został wcześniej dokonany. Możliwość tak jest jednak ograniczona do korekt deklaracji złożonych w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.

Natalia Michalska, aplikant radcowski Kancelarii Pałucki Trusiński

logo