Ministerstwo Finansów 1 września 2016 r. opublikowało na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyjaśnienia zasady odwrotnego obciążenia VAT.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę i dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji gdy:
• dostawca jest podatnikiem u którego sprzedaż nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy),
• nabywca – jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
• dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

W przypadku transakcji, których przedmiotem są wyroby z kategorii elektroniki min.: telefony komórkowe w tym smartfony, komputery przenośne, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) – mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

Istotną informacją jest to, że w przypadku transakcji, których przedmiotem są pozostałe wyroby z zał. 11 do ustawy – limit transakcyjny nie ma zastosowania.

Ministerstwo wyjaśnia również, że za jednolitą gospodarczo transakcje należy uznać transakcje, która obejmuje:
• umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów z kategorii elektroniki wymienionej w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,
• więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Faktura stwierdzająca dokonanie dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia nie powinna zawierać danych dotyczących:
• stawki podatku,
• sumy wartości sprzedaży netto,
• kwoty podatku.
Zamiast wyżej wymienionych danych, powinna ona zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Ponadto Ministerstwo podkreśla, iż obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów.
Jeżeli jednak otrzymano całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Podstawą opodatkowania jest natomiast wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje:
• podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
• koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy.

Należy podkreślić, iż w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia kwota podatku należnego stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego i prawo do odliczenia tego podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych (tj. w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik (nabywca) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Deklaracje
Dostawca wypełniając deklarację VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7) wykazuje łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia w części C w poz. 31.
Nabywca obowiązany jest do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7) w części C w poz. 34 i 35 i jednocześnie – jeżeli towar będzie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – ma prawo do odliczenia w części D.2. odpowiednio w poz. 42 i 43 (jeżeli zakup będzie zaliczony u podatnika do środków trwałych) lub w poz. 44 i 45 (w przypadku nabycia towarów pozostałych).
Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27)

Złożenie informacji VAT-27
Sprzedawca dokonujący dostawy towarów, do których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia jest zobowiązany składać zbiorcze informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27). Informację VAT-27 składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.
Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd.

(www.mf.gov.pl)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710).