Przekazanie prezentów małej wartości i próbek (gadżetów reklamowych. m.in.: długopisów, kubków, koszulek, itp., na których znajduje się nazwa i logo firmy) nie podlega podatkowi VAT. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przepisach podatkowych, są pewne warunki, które należy spełnić, aby stwierdzenie zawarte w zdaniu pierwszym było w danej sytuacji prawdziwe.

Pierwszym warunkiem braku opodatkowania VAT jest wykazanie, że przekazanie prezentów i próbek nastąpiło na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. W obrocie gospodarczym niemal każde przekazanie towarów – w charakterze prezentów, czy próbek – z majątku przedsiębiorcy, będzie działaniem podejmowanym na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Ustawodawca zdefiniował prezenty o małej wartości, jako towary nieprzekraczające określonej w przepisach kwoty, przy czym prezentami małej wartości nie mogą być usługi świadczone nieodpłatnie.
Można wyróżnić dwie kategorie kwotowe prezentów o małej wartości, w zależności od tego, czy przekazanie prezentów należy ewidencjonować, czy też brak jest takiego obowiązku.
Do pierwszej z tych kategorii zaliczają się towary przekazane jednej osobie, których jednostkowa wartość przekracza 10 zł, pod warunkiem że przedsiębiorca prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym prezenty przekazano. Górny limit kwotowy dla prezentów o małej wartości został ustalony w tym przypadku na 100 zł.
Dodatkowo, co ważne, kwota ta wyraża sumę wartości wszystkich prezentów wręczonych jednej osobie w ciągu roku podatkowego.
W przypadku, gdy wartość prezentu (prezentów) przekroczy 100 zł, to przekazanie towarów będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu i to od całej wartości prezentu, a nie tylko część będąca nadwyżką ponad wartość limitu 100 zł.
Druga kategoria prezentów to prezenty nieewidencjonowane, których przekazanie jest wyłączone z opodatkowania pod warunkiem, że wartość przekazanego towaru jednej osobie nie przekracza 10 zł. Określając wartość rynkową na potrzeby niniejszego limitu należy przyjąć cenę nabycia (bez podatku) lub koszt wytworzenia.
Wskazany limit 10 zł obejmie w praktyce różnego rodzaju gadżety i upominki wręczane podczas akcji marketingowych lub promocyjnych, gdzie możliwość ewidencjonowania osób otrzymujących prezenty jest znacznie ograniczona.
Możliwy jest również scenariusz, w którym wręczane towary nie będą miały charakteru prezentu o małej wartości, a będą po prostu próbkami, tj. egzemplarzami towaru lub jego niewielką ilością, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru. Przekazanie próbek będzie zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że ich wręczenie będzie miało na celu promocję konkretnego towaru i nie będzie służyło, co do zasady, zaspokojeniu potrzeb odbiorcy w zakresie danego produktu.
Wartość przekazanej próbki (próbek) nie ma znaczenia dla kwestii zwolnienia z VAT. Decydujące znaczenie ma wyłącznie to, że towar jest próbką, przy czym konkretna ocena powinna być dokonywana w kontekście rodzaju wręczanego towaru, jak i obrotu (przekazanie próbki pomiędzy producentem, a agencją reklamową powinno być inaczej oceniane niż przekazanie próbek konsumentom podczas organizowanych akcji promocyjnych).

mec. Jakub Kluczykow, adwokat Kancelarii Pałucki Trusiński
j.kluczykow@ptlegal.pl